اشکهایت برای کیستانگاه زمانی فرا میرسد که هیچ صدا و ناله ای در اطرافت نمیشنوی

گویا سکوتی دهشتناک سراسر وجودت را فراگرفته 

در خوابی عمیق فرو خواهی رفت 

                         و هیچ کس نیست که بداند وجود داری

تو را به سمت خود میکشند

در عمیق ترین گودال تاریک اشکهایت برای کیست

نفسهای عمیقت را به ارامی بکش

انگاه که سرشار از عشق شدی

خودت را رها کن 

تا ابدیت تو را فرا گیرد