تنظیمات پرینترم در حالت چاپ برگ A4تنظیمات پرینترم در حالت چاپ برگ A4

مهمترین قسمت تنظیم بخش scale بود که روی 95 تنظیمش کردم

و مشکل عدم چاپ حاشیه و پایین برگ a4 حل شد